Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tabs increases height when opening certain number of tabs

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi arrietismo

more options

I don't know if its an issue with the theme or Firefox itself (I think it's Firefox because it already happened on previous versions), but when I open certain number of tabs, or a tab with certain characteristics that I don't know, the whole row of tabs increases its height. And it annoys me. Thanks beforehand!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You might be experiencing this bug that increases the height when certain math symbols are present in the tab title:

  • 1704404 - Excessive tab height when displaying page titles including Unicode math symbols

You can try to change the default system font to DejaVu Sans.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You might be experiencing this bug that increases the height when certain math symbols are present in the tab title:

  • 1704404 - Excessive tab height when displaying page titles including Unicode math symbols

You can try to change the default system font to DejaVu Sans.

Hữu ích?

more options

cor-el said

You might be experiencing this bug that increases the height when certain math symbols are present in the tab title:
  • 1704404 - Excessive tab height when displaying page titles including Unicode math symbols
You can try to change the default system font to DejaVu Sans.

Yeah the tab had a dot or something. Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.