Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo email will not allow a file attachment while composing new message

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I have been using Yahoo email and Firefox together for years, and just this week I am unable to attach a file to an outgoing message. When I hit the "paper clip" to attach the screen goes to the File Explorer like usual to browse for the file, but it just sits there and spins. Then it says "not responding" on the top left at the Firefox icon.

I tried it in Chrome and had no problem at all.

Anybody got a clue?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Not having the same issue. see screenshot Can you post similar shots? Any cookies being blocked?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.