Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to remove DisableAppUpdate policy if there is no HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Mozilla?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to remove DisableAppUpdate policy if there is no HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Mozilla (see attached image)? Very confused. Please help to remove DisableAppUpdate policy.

How to remove DisableAppUpdate policy if there is no HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Mozilla (see attached image)? Very confused. Please help to remove DisableAppUpdate policy.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

GPO policies can also be stored in HKEY_CURRENT_USER and in a policies.json file in the distribution folder in the Firefox program folder.

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\