Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

general.useragent.override resets to Firefox/61.0

  • 5 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 467 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kglazyrin

more options

I have minimal add-ons (adblock, multi-acc containers) and don't know why useragent always sets to Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0 after browser restart.

Giải pháp được chọn

You can check what .js files are present in the "defaults\pref" folder in the Firefox program folder. The channel-prefs.js file that sets app.update.channel is a legitimate file in this folder, any other .js file is suspicious. You can open this suspect file in a plain text editor like Notepad (Mac: TextEdit) and please post its content to see whether that allows to identify what software created the file. Also please post the content of the autoconfig.cfg file referenced in this autoconfig.js file.

There shouldn't be a autoconfig.cfg file present unless you've created it yourself to initialize some prefs.

If you have this autoconfig.cfg file then best is to do a clean reinstall and delete the Firefox program folder to make sure that all files are removed before reinstalling a freshly downloaded copy of Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Go to your profile folder and search for user.js file. Does it contain this user agent?

Hữu ích?

more options

there is no user.js file. prefs.js only

Được chỉnh sửa bởi kglazyrin vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can check what .js files are present in the "defaults\pref" folder in the Firefox program folder. The channel-prefs.js file that sets app.update.channel is a legitimate file in this folder, any other .js file is suspicious. You can open this suspect file in a plain text editor like Notepad (Mac: TextEdit) and please post its content to see whether that allows to identify what software created the file. Also please post the content of the autoconfig.cfg file referenced in this autoconfig.js file.

There shouldn't be a autoconfig.cfg file present unless you've created it yourself to initialize some prefs.

If you have this autoconfig.cfg file then best is to do a clean reinstall and delete the Firefox program folder to make sure that all files are removed before reinstalling a freshly downloaded copy of Firefox.

Hữu ích?

more options

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\local-settings.js" pref("general.config.obscure_value", 0); pref("general.config.filename", "mozilla.cfg");

autoconfig.cfg/js is absent

Hữu ích?

more options

Thank you, cor-el. The mozilla.cfg file does indeed contain pref("general.useragent.override"... Apparently added by the employer

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.