Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jumbled text

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I get jumbled text on Firefox when pages have selection buttons. I can open the same page in Safari with no issue so it appears to be a Firefox issue.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi bsteelman,

Try opening firefox in Safe mode,

  • Find the Firefox icon or click Start and type Firefox.
  • Hold down the Shift key on the keyboard and then click the Firefox icon.
  • In the Firefox Safe Mode window, click the Start in Safe Mode option.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that you have installed locally and that might be corrupted or are missing some variants. Also make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.