Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Inability to install any extension

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi! I am a developer and I need to test the app in Firefox. But first I need to install the Ignore X-Frame-Options Header plugin. Unfortunately, I can't do this, and I can't install any addons at all. It says: An unexpected error occurred during installation. The version of the browser is updated. And also I have tried to do these steps, which didn't help:

  • about:config
  • set xpinstall.signatures.required to false

Could you please help me?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You're installing an add-on from the mozilla store, so it contains required signature. You can switch this pref back to true.

Try to download the XPI file (using Save Link Target As… from the context menu of the blue Add to Firefox button) and Install Add-on from file.

Hữu ích?

more options

It didn't work It says 'failed to install'.

Hữu ích?

more options

1. Enter about:policies in the URL bar and see if you have any active policies. 2. Can you open this XPI file using a ZIP manager?

Hữu ích?

more options

You can get an error if the file is modified and the signature is no longer valid or the META-INF folder is removed. This can be caused by security software that want to inspect the file.

What security software do you have?

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.