Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pointing Firefox to use WPAD.dat stored locally

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Is it possible to force firefox to use the WPAD.dat file stored locally in the drive. I cant seem to find any options for that. I am on Windows 10?

I am using firefox 90.0.2 (64 bit)

Thanks for the help guys.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is that a Proxy Auto-Configuration file? To modify Firefox's proxy settings:

  • Windows: "3-bar" menu button (or Tools menu) > Settings (previously "Options")
  • Mac: "3-bar" menu button (or Firefox menu) > Preferences
  • Linux: "3-bar" menu button (or Edit menu) > Preferences
  • Any system: type or paste about:preferences into the address bar and press Enter/Return to load it

In the search box at the top of the page, type proxy and Firefox should filter to the "Settings" button, which you can click.

Here you could try entering the path to your file for the "Automatic proxy configuration URL" -- it would be a file: protocol URL similar to

file:///c:/proxy.pac

Is that what it's for?

Hữu ích?

more options

Thank you It was for the proxy auto configuration file. Will give test. Thanks again.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.