Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Title bar near Mozilla Firefox has strange symbol

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My title bar has a weird symbol in front of where it says Mozilla Firefox

Sort of looks like a yen symbol and the m of the Mozilla Firefox looks weird as well

Posting on mobile devices other wise would attach photo

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What's the computer system and Firefox version you are having the problem with? Is it an Android?

Hữu ích?

more options

it is on windows 10 and firefox 90.0.2 (64-bit)

which i am now using so have added screen capture with my personal links removed to show you what I mean just did quick SC with paste in Paint so it is very basic

Được chỉnh sửa bởi Kobra vào

Hữu ích?

more options

I take it you mean this; (Picture) Looks like a font issue.


Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.