Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't find Personalize button in the new tab

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

hi,

I am on mac using 90.0.2 (64-bit). When I open a new tab, I don't see "Personalize" button anymore. How can I customize contents of the new tab?

thanks, Thiha

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you talking about settings? Type about:preferences<enter> in the address bar.

Hữu ích?

more options

I was talking about "personalize" button in the screenshot. Sorry I should have provided that with my original question. But I figured out what I was doing wrong. I had a new tab to show a blank page and blank page doesn't have "personalize". But when I switch to "Firefox Home", I am able to customize what shows up on the new tab.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.