Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to disable auto-select in address bar input

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

when i type something in the address bar and switch to another tab without searching what was written it selects what was written. It is very annoying as sometimes i write what i want to search in two parts so i have to first deselect it. Is there any way to turn this.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.