Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Both Bookmarks and History disappeared from Tool/Menu Bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Both my History and Bookmarks have disappeared. "File is being used by another..bla..bla" "Your antivirus may be interfering with your History & Bookmarks". Firefox "help" says to create another data base via my profile page. *That feature does not exists ** How a bout a quick fix link? Or do I have to dump Firefox and use another browser??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I always suggest doing a normal shutdown and restart of Windows as the first step to release any locked files and hopefully resolve any transient file permission issues.

If that doesn't resolve it, the steps to remove the locked/corrupted file are in this article: Fix "The bookmarks and history system will not be functional" error message.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.