Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Insertion point everywhere

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

On any website--from YouTube to Wikipedia, and even support.mozilla.org I saw this bar flickering--pressing the arrow keys made it move like it would in a normal text field, like I was holding shift but without the blue highlights. It messed up with scrolling using page up/down, sometimes it'd mess with using the arrow keys to mess with YouTube volume, and just became a nuisance later on. Does anyone know how to turn it off?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I could not see it.

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

I could not see it. Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Yes--even in troubleshooting mode it's still there.

Hữu ích?

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.