Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Will websites be aware if I take screenshots on them?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

If I take a screenshot while using firefox browser (using right click + take screenshot), can the website I'm taking screenshots of be aware?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

Not as far as I am aware, no.

Hữu ích?

more options

The screenshot is within your system.

Hữu ích?

more options

There might be ways to detect either the built-in or an add-on screenshot tool being used. However, not being devious spy-weasels ourselves, we don't know what those methods would be. Maybe if you search around on the web something will pop up?

By the way, some sites detect and block the right-click context menu. To work around that, hold down the Shift key while right-clicking. If you don't even want the site to know you right-clicked, there's an optional screenshot button () you can add to the main toolbar using Customize. More info on that: Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.