Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upper menu bar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My Firefox Browser on Windows 10 is 88.0.1 Version. Before updating (today to 90.0.2), I should know if the new versions will maintain the upper menu bar as an usual default. Thanks.

Giải pháp được chọn

No. Nobody wants the menu bar by default as it takes up a lot of screen real estate. However, the menu bar is collapsible by pressing the Alt key or is made visible by right clicking the nav-bar, bookmarks bar, or tab bar and choosing 'Customize'.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

No. Nobody wants the menu bar by default as it takes up a lot of screen real estate. However, the menu bar is collapsible by pressing the Alt key or is made visible by right clicking the nav-bar, bookmarks bar, or tab bar and choosing 'Customize'.

Được chỉnh sửa bởi JP vào

more options

Locking, the OP continued here:

  • /questions/1345297 Has the top menu bar disappeared in the new version of Firefox Browser?