Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Run as and Single sign on

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi Everyone,

Environment details: OS: Windows7 (64bit) Firefox Version : 90.0.2 (64bit)

I am trying to launch Firefox as a different user on my machine and trying to open a web page which uses Widows Single sing on. I want the browser to use the Run as account credential which I used to launch the browser to be used for the Webpage authentication. Tried setting the following configs network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris and network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris but didn't worked out. Any Idea how to force the browser to use the run as credential to authenticate into a webpage page that uses windows Single sign on.

Thank You, Kalidhas P

Hi Everyone, Environment details: OS: Windows7 (64bit) Firefox Version : 90.0.2 (64bit) I am trying to launch Firefox as a different user on my machine and trying to open a web page which uses Widows Single sing on. I want the browser to use the Run as account credential which I used to launch the browser to be used for the Webpage authentication. Tried setting the following configs '''network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris''' and '''network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris''' but didn't worked out. Any Idea how to force the browser to use the run as credential to authenticate into a webpage page that uses windows Single sign on. Thank You, Kalidhas P

Được chỉnh sửa bởi kalidhas.be vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Try to go to ≡ -> Settings -> Privacy & Security -> and select Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts

more options

Thank you, Don't have the option "Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts" anywhere.


Thank You Kalidhas P

more options

Oups, it's in version 91. Sorry, you have to wait 2 weeks to test it out.