Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I refreahed firefox and now can't find a bookmark tab

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I refreshed firefox and now can't find a bookmark tab anywhere on my top bar

Được chỉnh sửa bởi Homers24 vào

Giải pháp được chọn

There are many ways to access your Bookmarks. For example:

Top Menu Bar

To display the classic File, Edit, View... bar, use the Toolbar list to turn it on. See: Restore the Menu bar in Firefox.

Bookmarks Menu button for the toolbar

There is an optional bookmarks menu button () you can add to the toolbar using the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars).

Bookmarks Sidebar

You can use the Ctrl+B keyboard shortcut to open/close the Bookmarks Sidebar for when you prefer a list that stays open and doesn't disappear when you click away. More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs.

Do any of those work for you?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

There are many ways to access your Bookmarks. For example:

Top Menu Bar

To display the classic File, Edit, View... bar, use the Toolbar list to turn it on. See: Restore the Menu bar in Firefox.

Bookmarks Menu button for the toolbar

There is an optional bookmarks menu button () you can add to the toolbar using the Customize panel (Customize Firefox controls, buttons and toolbars).

Bookmarks Sidebar

You can use the Ctrl+B keyboard shortcut to open/close the Bookmarks Sidebar for when you prefer a list that stays open and doesn't disappear when you click away. More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs.

Do any of those work for you?

Hữu ích?

more options

Yes. I am an old fart that has a lot of trouble with computers. But if all I have to do is hit control B the bookmarks come up on the left which I like better anyway. And I can now see all my bookmarks.

Thanks. Sometimes I wish Firefox wouldn't change things on me but its still the best. Especially with help like you.

Hữu ích?

more options

Compared to people who post here every couple months, I think you're doing well.

Also, I forgot this in the earlier reply:

Bookmarks Toolbar

The Bookmarks Toolbar can appear horizontally below the address bar, but shows a different group of bookmarks from the main Bookmarks Menu. More info on this bar: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.