Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pinned tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have once again lost all my pinned tabs. The answers to this I'm seeing are random and unstructured. This is becoming an issue for me as I use this function frequently. Can the Mozilla team PLEASE fix this properly as it appears to mess up a few folks. And the answer is NOT having to quit and restart. They should be presevered in their own right. And please can you implement synching of Pinned Tabs across my login domain. Ta muchly

Giải pháp được chọn

Pinned tabs are bound to a specific window, so make sure to Quit Firefox while this window is still open and do not simply close a window and leave Firefox running with the menu bar visible. You can check History -> Recently Closed Tabs/Windows to see whether that has the lost window.


Note that on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Pinned tabs are bound to a specific window, so make sure to Quit Firefox while this window is still open and do not simply close a window and leave Firefox running with the menu bar visible. You can check History -> Recently Closed Tabs/Windows to see whether that has the lost window.


Note that on Mac closing Firefox can be more complicated because you can close all open windows, but keep Firefox running with the menu bar visible or minimized in the Doc.

Make sure to use "Quit Firefox" with all windows still open, especially if you want to use "Restore Previous Session". Otherwise check "History -> Restore Previous Session" and "History -> Recently Closed Tabs/Windows".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.