Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Não consigo configurar a página incial

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HelderMaia

more options

Com o MacOs High Sierra, em Firefox: "Início", em "Pagina Inicial e novas janelas", coloco Google.pt e não fica gravado esse endereço. Aceita o " Pesquisar com Google ou introduzir endereço" mas deixou de aparecer o página "Google" tal como poderá ver no anexo. Queria abrir o Firefox ou uma nova janela e aparecer a página Google, tal como está no anexo. Tal era possível mas deixou de o ser. Obrigado, Helder Maia

Com o MacOs High Sierra, em Firefox: "Início", em "Pagina Inicial e novas janelas", coloco Google.pt e não fica gravado esse endereço. Aceita o " Pesquisar com Google ou introduzir endereço" mas deixou de aparecer o página "Google" tal como poderá ver no anexo. Queria abrir o Firefox ou uma nova janela e aparecer a página Google, tal como está no anexo. Tal era possível mas deixou de o ser. Obrigado, Helder Maia
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You need this extension.

more options

Muito obrigado, ficou resolvido!