Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Pocket install asks to confirm non-existant email address and no way to change

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
more options

I upgraded to V90.0.2 and tried to install Pocket. The popup gave me an old email address that does not exist, so I changed it to my current email address, logged in, but then pocket said it needed to use my email address, but the old email address was in the box and there was no way to change my old email address.

I came here and logged in using my old email address, but I had updated the account so it had my new email address. I logged out and logged in with my new email address, and my settings were the same, with my new email address and my new alternate email address.

No where was my old email address listed for me to change or delete. I see no way to tell FF that email no longer exists. Confusing, I know.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.