Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old version failed to update, downloaded new version did not update existing but create additional firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My 89 version failed to update, when I downloaded and installed a new version of firefox, it did not update the old version, instead it install another firefox into my windows 10. Now I got two firefox in my computer, the old one with all my customisation and a new one which are clueless about the old one. How do I resolve this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi yappyml,

Uninstall the newer one, and in older one,

  • Click the menu button, click Help and select About Firefox.
  • The About Mozilla Firefox window opens. Firefox will check for updates and download them automatically.
  • When the download is complete, click Restart to update Firefox.

Note: Update settings can be changed in Firefox Settings .

Click the menu button and select Settings.

In the General panel, go to the Firefox Updates section.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-release

Được chỉnh sửa bởi Shashank Shekhar vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.