Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Missing Profile" cannot even open Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi HawkEye

more options

I am on Mac OS 10.13.6 and I cannot open Firefox and it says Profile Missing, and will not open. I don't care about any bookmarks or anything I just want to use Firefox as an alternative browser to Safari.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Could you try the steps in the following article: How to run Firefox when your profile is missing or inaccessible.

Does that work on your Mac?

Hữu ích?

more options

@actionimages, I'm a bit late to the party. But i've had this happen twice now on OS. I've add success by doing the following: 1. uninstall firefox 2. Go to ~\Library\Cache.txt and delete this file (you can access Library from finder and holding the option key while clicking on "Go") 3. reinstall firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.