Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I install the 32 bit version of Firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

This is to fix Windows 10 stubbornly refusing to allow Firefox 64 bit as my default browser. Windows 10 will not list Firefox as an option for my default browser, and I cannot select what is not offered as an option.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Many have reported issues using the 64bit Firefox. Install the 32bit version from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Hữu ích?

more options

In case it helps, see this article on making Firefox your default browser: Make Firefox your default browser

To answer your question: You can select the 32-bit Firefox installer on this download page: https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release

For more information on using the full installer, see Custom installation of Firefox on Windows

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.