Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

View actual sourcecode

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Birger52

more options

Developing a site with login. How do I see the actual source code of the page, after logging in? "View sourcecode" from menu, show me the login page, which is not what I need...

Giải pháp được chọn

There are several ways to view the page source:

1. Rightclick on anywhere -> "View page source"

2. Press the Hotkey [Ctrl] + [U]

3. write "view-source:" infront of your url (e.g. view-source:https://google.com)

You can also use the Firefox developementtool "Inspector" by pressing [F12]

Many greets

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

There are several ways to view the page source:

1. Rightclick on anywhere -> "View page source"

2. Press the Hotkey [Ctrl] + [U]

3. write "view-source:" infront of your url (e.g. view-source:https://google.com)

You can also use the Firefox developementtool "Inspector" by pressing [F12]

Many greets

Hữu ích?

more options

Thx for answering.

view-source does the thing.

None of the others actually gives the sourcecode - some give Firebugs version of it [F12], and some give a version that is no longer valid - f.eks. after logging in, you get the code of the login page..

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.