Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sound rattling form touch ID bar volume control

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Since the last update that took place a few days ago I started having some problems with the sound and luminosity control on the touch ID bar on the M1 mac. Every time I toggle it up or down the sound background from YouTube starts rattling. I thought it was an OS problem but when I tried to to the same thing with Safari the problem did not occur

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.