Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser showing JSON 404 error instead of page when site is working perfectly

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sovelis.gm

more options

One site that I use often is only showing JSON 404 error code. The site works fine on another browser, on a cell or tablet. Doesn't work on my computer on Firefox browser. I tried refreshing the page and the browser - problem is still there.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Cleared the cookies and now its working. Thank you for trying.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

What is the address of the page that you are trying to view?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Cleared the cookies and now its working. Thank you for trying.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.