Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sign in

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

i had firefox account with sync and monitor.

I will not reconize my email to sign in.

I had to create a new account with the same email that i used before?\

How do i speak to someone from Mozilla firefox

i need to find out what happened to my original account with all my saved preferences

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.