Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fresh install Firefox always connecting bc.googleusercontent.com

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jeffschips

more options

Hello.

90.0.2 (64-bit) on Ubuntu 20.04.

I noticed a lot of activity from my desktop computer to various ip's at bc.googleusercontent.com whenever I start, visit sites, or shut down firefox. I know this because I'm watching the tcp stream with tcpdump | grep 'googleusercontent'

This ONLY happens in Firefox not chrome or other browsers. Seeing this is a fresh install with no addons, tweaks, etc. I'd like to know WHY a fresh install of Firefox phones home to some googleusercontent user. See below snippet of logs:

11:33:42.093364 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 471329027:471329073, ack 2729502542, win 501, options [nop,nop,TS val 1305694051 ecr 3857902929], length 46 11:33:42.107201 IP xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.57790: Flags [P.], seq 1:47, ack 46, win 269, options [nop,nop,TS val 3857961260 ecr 1305694051], length 46 11:33:42.107250 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 47, win 501, options [nop,nop,TS val 1305694065 ecr 3857961260], length 0 11:33:52.560740 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 46:92, ack 47, win 501, options [nop,nop,TS val 1305704519 ecr 3857961260], length 46 11:33:52.561589 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 92:123, ack 47, win 501, options [nop,nop,TS val 1305704519 ecr 3857961260], length 31 11:33:52.561604 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [F.], seq 123, ack 47, win 501, options [nop,nop,TS val 1305704519 ecr 3857961260], length 0 11:33:52.610772 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [F.], seq 123, ack 47, win 501, options [nop,nop,TS val 1305704569 ecr 3857961260], length 0 11:33:52.627368 IP xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.57790: Flags [.], ack 123, win 269, options [nop,nop,TS val 3857971780 ecr 1305704519], length 0 11:33:52.627377 IP xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.57790: Flags [F.], seq 47, ack 123, win 269, options [nop,nop,TS val 3857971780 ecr 1305704519], length 0 11:33:52.627382 IP desktop-pc.57790 > xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 48, win 501, options [nop,nop,TS val 1305704585 ecr 3857971780], length 0 11:33:52.627383 IP xxx.xxx.xxx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.57790: Flags [.], ack 124, win 269, options [nop,nop,TS val 3857971780 ecr 1305704569], length 0 11:34:03.842933 IP desktop-pc.51722 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [S], seq 996339558, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 955624625 ecr 0,nop,wscale 7], length 0 11:34:03.858960 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51722: Flags [S.], seq 925690353, ack 996339559, win 65535, options [mss 1430,sackOK,TS val 2064824943 ecr 955624625,nop,wscale 8], length 0 11:34:03.858998 IP desktop-pc.51722 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 955624641 ecr 2064824943], length 0 11:34:03.859153 IP desktop-pc.51722 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [P.], seq 1:292, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 955624641 ecr 2064824943], length 291: HTTP: GET /canonical.html HTTP/1.1 11:34:03.875183 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51722: Flags [.], ack 292, win 261, options [nop,nop,TS val 2064824959 ecr 955624641], length 0 11:34:03.875990 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51722: Flags [P.], seq 1:303, ack 292, win 261, options [nop,nop,TS val 2064824960 ecr 955624641], length 302: HTTP: HTTP/1.1 200 OK 11:34:03.876002 IP desktop-pc.51722 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [.], ack 303, win 501, options [nop,nop,TS val 955624658 ecr 2064824960], length 0 11:34:03.883688 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [S], seq 768896638, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 1626218123 ecr 0,nop,wscale 7], length 0 11:34:03.905544 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [S.], seq 1394470845, ack 768896639, win 65535, options [mss 1430,sackOK,TS val 1204742904 ecr 1626218123,nop,wscale 8], length 0 11:34:03.905578 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 1626218145 ecr 1204742904], length 0 11:34:03.907941 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 1:518, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 1626218148 ecr 1204742904], length 517 11:34:03.912857 IP desktop-pc.51726 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [S], seq 2152459553, win 64240, options [mss 1460,sackOK,TS val 955624695 ecr 0,nop,wscale 7], length 0 11:34:03.924152 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51726: Flags [S.], seq 590793181, ack 2152459554, win 65535, options [mss 1430,sackOK,TS val 3149516165 ecr 955624695,nop,wscale 8], length 0 11:34:03.924192 IP desktop-pc.51726 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [.], ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 955624706 ecr 3149516165], length 0 11:34:03.924277 IP desktop-pc.51726 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [P.], seq 1:294, ack 1, win 502, options [nop,nop,TS val 955624706 ecr 3149516165], length 293: HTTP: GET /success.txt?ipv4 HTTP/1.1 11:34:03.934710 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [.], ack 518, win 261, options [nop,nop,TS val 1204742936 ecr 1626218148], length 0 11:34:03.936093 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [.], seq 1:2837, ack 518, win 261, options [nop,nop,TS val 1204742937 ecr 1626218148], length 2836 11:34:03.936123 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 2837, win 492, options [nop,nop,TS val 1626218176 ecr 1204742937], length 0 11:34:03.936710 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 2837:4575, ack 518, win 261, options [nop,nop,TS val 1204742937 ecr 1626218148], length 1738 11:34:03.936731 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 4575, win 497, options [nop,nop,TS val 1626218176 ecr 1204742937], length 0 11:34:03.944581 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51726: Flags [.], ack 294, win 261, options [nop,nop,TS val 3149516186 ecr 955624706], length 0 11:34:03.944596 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51726: Flags [.], ack 294, win 261, options [nop,nop,TS val 3149516186 ecr 955624706], length 0 11:34:03.945221 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http > desktop-pc.51726: Flags [P.], seq 1:221, ack 294, win 261, options [nop,nop,TS val 3149516186 ecr 955624706], length 220: HTTP: HTTP/1.1 200 OK 11:34:03.945232 IP desktop-pc.51726 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.http: Flags [.], ack 221, win 501, options [nop,nop,TS val 955624727 ecr 3149516186], length 0 11:34:03.980463 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 518:582, ack 4575, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218220 ecr 1204742937], length 64 11:34:03.980767 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 582:752, ack 4575, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218221 ecr 1204742937], length 170 11:34:03.980898 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 752:984, ack 4575, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218221 ecr 1204742937], length 232 11:34:04.000850 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 4575:5155, ack 752, win 265, options [nop,nop,TS val 1204743002 ecr 1626218220], length 580 11:34:04.000894 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 5155, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218241 ecr 1204743002], length 0 11:34:04.000897 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 5155:5186, ack 752, win 265, options [nop,nop,TS val 1204743002 ecr 1626218220], length 31 11:34:04.000902 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 5186, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218241 ecr 1204743002], length 0 11:34:04.001167 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 984:1015, ack 5186, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218241 ecr 1204743002], length 31 11:34:04.020369 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [.], ack 984, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743021 ecr 1626218221], length 0 11:34:04.026854 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [.], ack 1015, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743028 ecr 1626218241], length 0 11:34:04.085712 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 5186:5476, ack 1015, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743086 ecr 1626218241], length 290 11:34:04.085735 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 5476, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218325 ecr 1204743086], length 0 11:34:04.085740 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 5476:6347, ack 1015, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743087 ecr 1626218241], length 871 11:34:04.085745 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 6347, win 499, options [nop,nop,TS val 1626218326 ecr 1204743087], length 0 11:34:04.085746 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 6347:6493, ack 1015, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743087 ecr 1626218241], length 146 11:34:04.085749 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 6493, win 498, options [nop,nop,TS val 1626218326 ecr 1204743087], length 0 11:34:04.085750 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [P.], seq 6493:6532, ack 1015, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743087 ecr 1626218241], length 39 11:34:04.085753 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [.], ack 6532, win 498, options [nop,nop,TS val 1626218326 ecr 1204743087], length 0 11:34:04.085923 IP desktop-pc.58270 > xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https: Flags [P.], seq 1015:1054, ack 6532, win 501, options [nop,nop,TS val 1626218326 ecr 1204743087], length 39 11:34:04.110790 IP xvx.xxv.xvx.xx.bc.googleusercontent.com.https > desktop-pc.58270: Flags [.], ack 1054, win 269, options [nop,nop,TS val 1204743112 ecr 1626218326], length 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

Tried the solution. Still getting a steady stream of connections to bc.googleusercontent.com

I have data from the troubleshooting print out but it exceeds the limit of this posting.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thanks @FredMcD.

I have researched bc.googleusercontent.com and know that they are not google.com but users on their cloud platform.

The mystery is why are they only active outbound from my machine when I open Firefox with no plugins or any outbound connections established on a fresh install with a blank landing page.

Thanks for any insights.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.