Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows 7

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bouvsbunscavies

more options

I have an old PC desktop which I would like to replace with a newer model. I want to get a used one with Windows 7 on it. I know Windows 7 is no longer supported but I have a lot of old software that I use, some not often, and have no desire to purchase new software. I was told that I could not download Firefox onto a newer PC with Windows 7. Is this true? I do have a laptop with Windows 10 that I use for on line ordering, etc. I like the desktop as it has a decent keyboard and mouse.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Why, we do support Win7. See system requirements.

Hữu ích?

more options

Thank you Ty. I was told by a computer/sales tech that I could not download Firefox onto a newer computer with Windows 7. I am glad to know that I can. I probably will be able to download virus protection software as well. Your response has given me more confidence in looking for a newer PC desktop with Windows 7 on it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.