Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After Update, no profile and no folder in library

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jamiemorris215

more options

I went to update this morning when asked and then got the "profile missing" error pop up. I searched for the folder as advised but its no longer in my library folder.

Any suggestions? I really need the info in firefox and would not have even updated if i knew this was even thought of happening.

Also, tried to download and install firefox again and still get the same error..

Giải pháp được chọn

solved. needed a complete reinstall with reboot of computer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

sorry, using Mojave 10.14.6

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

solved. needed a complete reinstall with reboot of computer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.