Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A duplicate page designed just like Firefox Addons, keeps installing an extension without permission.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I was searching for some music online, and I came across a website. It redirected me to a duplicate page, that is designed exactly like Firefox Addons. Now that site automatically loads whenever I open my Firefox browser and keeps installing an addon without any permissions, even if the "Get addon" button isn't clicked. The URL of the site is https://black-mode-for-browser.site/Dark%20Fox%20%E2%80%93%20Get%20this%20Theme%20for%20%F0%9F%A6%8A%20Firefox%20(en-US).php. Please beware before checking on this link.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.