Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Very different behaviour between chrome,brave & firefox,firefoxdevedition with javascript and button.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hello, I found very different behaviour today between chrome,brave & firefox,firefoxdevedition with javascript and button.

As visible on the screenshots the button is created with its attributes GET and target profile.html via jinja2 templating.

But in addition, via javascript, I added a function to post the selected tables to a route called SaveToDatabase.


In chrome the js part gets executed and profile.html is loaded, but in firefox based browsers ONLY the js POST is executed and nothing else happens.

What could the problem here be?


Best regards and thank you in advance.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.