Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

411 Length Required

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

In some SSL enabled websites I see "411 Length Required" error. When I change browser everything works great. It seems, that only Firefox has this issue. Additional text showed in error page:

Length Required A request of the requested method POST requires a valid Content-length.

How to fix this issue? Any ideas?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Your system details show that you have Bitdefender installed.

Another user reported that disabling Bitdefender solved the problem. They then disabled protection and re-enabled it;   problem solved.

Worth a try .....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

Sounds that the servers is possibly misconfigured and sends incomplete HTTP response headers.

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?


Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Your system details show that you have Bitdefender installed.

Another user reported that disabling Bitdefender solved the problem. They then disabled protection and re-enabled it;   problem solved.

Worth a try .....

Hữu ích?

more options

Disabling Bitdefenders security helped me, but if i re-enable issue comes back. Anyway, thank you for your help :)

Hữu ích?

more options

patrikas23 said

Disabling Bitdefenders security helped me, but if i re-enable issue comes back. Anyway, thank you for your help :)

You could contact their support:

https://www.bitdefender.com/consumer/support/

Hữu ích?

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.