Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Refreshing page does not use new version of CSS/HTML/JS, have to restart browser to see any changes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

Im using Firefox Developer Edition and every time I make a change in website's source code (not by "inspect element") I have to restart Firefox to see any change that I made. Other browsers show those changes so it's not server's fault.

Hi, Im using Firefox Developer Edition and every time I make a change in website's source code (not by "inspect element") I have to restart Firefox to see any change that I made. Other browsers show those changes so it's not server's fault.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • press "Command + Shift + R" (Mac)