Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark positioning

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
more options

I have no problem with my bookmarks. All in good working order. The only thing is that I restarted my computer and the "other bookmarks" drop down menu appeared on the right hand side. It has always opened on the left hand side. I just want to move it over to the left.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.