Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access my bookmarks in recent activity area in new tabs after I've dismissed them

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Muhammad

more options

In firefox new tabs settings, I wanted to check bookmarks option to see my bookmarks. so I did that and then in a new empty tab I was playing around and clicked on "dismiss" option of one of the bookmarks in the recent activity area. and now I wanted it back but I can't get it :(. I've tried removing the website from bookmarks and then adding it again but still it's not shown in the recent activity area in new tabs.

Thanks

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you dismiss a history item then this item is added to a blocked pref on the about:config page.

Changes made manually on the Firefox Home page are stored in prefs that you can find on the about:config page.

  • browser.newtabpage.pinned => websites pinned to a tile
  • browser.newtabpage.blocked => websites removed by clicking the X (Dismiss) button in a tile

The blocked websites are stored as a hash, so you can't recognize them and you would have to clear the entire pref. If you use "Delete from History" then you do not have this problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you dismiss a history item then this item is added to a blocked pref on the about:config page.

Changes made manually on the Firefox Home page are stored in prefs that you can find on the about:config page.

  • browser.newtabpage.pinned => websites pinned to a tile
  • browser.newtabpage.blocked => websites removed by clicking the X (Dismiss) button in a tile

The blocked websites are stored as a hash, so you can't recognize them and you would have to clear the entire pref. If you use "Delete from History" then you do not have this problem.

Hữu ích?

more options

Many thanks man!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.