Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disabling Ctrl+Shift+M shortcut

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi delentef

more options

Hello, recently Ctrl+Shift+M has been grabbed by Firefox but I had already mapped this shortcut to a command in my desktop, how do I disable this shortcut in Firefox? Thanks!

Giải pháp được chọn

delentef said

Hello, recently Ctrl+Shift+M has been grabbed by Firefox but I had already mapped this shortcut to a command in my desktop, how do I disable this shortcut in Firefox? Thanks!

Shouldn't the system-level application grab the shortcut before it is sent to Firefox? Maybe something is not working correctly with that application.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

I could not find Ctrl+Shift+M on the above page. What does it do?

Hữu ích?

more options

That is not a recent change as "Ctrl+Shift+M" has been the shortcut for responsive design mode for years.

You can disable all developer tools in Firefox if you have no need to use them by setting "devtools.policy.disabled = true" on the about:config page. You need to close and restart Firefox to apply this change.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

delentef said

Hello, recently Ctrl+Shift+M has been grabbed by Firefox but I had already mapped this shortcut to a command in my desktop, how do I disable this shortcut in Firefox? Thanks!

Shouldn't the system-level application grab the shortcut before it is sent to Firefox? Maybe something is not working correctly with that application.

Hữu ích?

more options

I think the way Windows works is the 'on top' program gets it first. Then it goes to the system if the program does not take it.

Hữu ích?

more options

Hello,

Ctrl+Shift+M shows the page in mobile phone mode (I guess, since the page is much reduced in size).

I hadn't thought about the fact that my shortcut has in fact been removed from my setup (but I don't know why!!) so it's not a problem with Firefox itself but with my desktop. Thanks for having pointed me this way!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.