Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is running, but it's more like unresponsive

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have firefox running and I can see that. But I am unable to do any task. It is only showing the startup page and noting more. Whenever I am right-clicking on it, some options are showing. But I am unable to click on them. I am clicking on a new tab, and the tab is open, I can see that there is a new tab. But it is not giving me options. The address Bar also looks like unresponsive. Please check the snapshots for more details.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I am happy to say that I have figured it out with a troubleshooting guide. There are no issues now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

I am happy to say that I have figured it out with a troubleshooting guide. There are no issues now.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done.

Can you please tell us what the problem was?

Please flag that post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.