Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox doesn't delete cookies after expiration

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I set a cookie with expiration time in a webpage, but cookie is still available in developer tools storage after expire time! and also available in "Manage Cookies and Site Data" in settings! on another browsers like chrome,edge,opera,... this problem does not exist !

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.