Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox doesn't save pages correctly

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello, thanks for taking time to read this. I tried downloading a website, a public youtube playlist in fact, using the right click - "save page as" command, but when I then click the downloaded page, it loads in firefox for a moment, then switches to a different (private) playlist on youtube. What? It's offline, right? And it aborts loading the saved website and instead loads another site?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.