Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing SVG files

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Laurent Pugin

more options

I am having problems when printing SVG files. They use symbols defines as <defs>

     <symbol id="E050-0000001930888939" viewBox="0 0 1000 1000" overflow="inherit"/>

</defs>

And included with <g id="clef-0000000126308208" class="clef">

      <use xlink:href="#E050-0000001930888939" x="90" y="2109" height="720px" width="720px" />

</g>

Example SVG file

It shows perfectly well on the screen and prints properly with other browsers (Chrome, Safari). With Firefox, it shows properly on the screen but not when printing.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

If you use the "Raw" view on Github, does that one print cleanly? Seems fine to me in a quick look in Firefox 90.

Note: Firefox 90 has some printing changes that cause other problems, so please don't rush to update.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

If you use the "Raw" view on Github, does that one print cleanly? Seems fine to me in a quick look in Firefox 90.

Note: Firefox 90 has some printing changes that cause other problems, so please don't rush to update.

Hữu ích?

more options

Yes, it prints cleanly with Firefox 90. So it seems that it was an issue with Firefox 89 - it did appear about a month ago, so I think 88 was still fine. Thanks for looking at it!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.