Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox not saving logins or passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

after updating firefox 89, it not longer auto fills logins or passwords, no saved logins shown and I cant manually enter a new login. I am signed into my account, but when I try to create a new login, it says to enter password, although I am already logged in. I have it setup to ask to save logins, the box appears but nothing is saved, I have auto fill checked

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It is possible that there is a problem with the logins.json and key4.db files involved with storing the logins.

Do you still see login data in logins.json if you open the file in a Firefox tab ?

You can try to rename logins.json (loginsOLD.json) and key4.db (key4OLD.db) in the Firefox profile folder with Firefox closed. Note that you need to set a new Primary Password if you use one when key4.db is removed.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.