Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

blank screen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I TURNED MY LAPTOP OFF TO GO TO SLEEP, NIGHT BEFORE LAST, WITH EVERYTHING WORKING NORMAL??....I TURNED IT ON AT 6:00AM THIS MORNING, CONNECTED TO FIREFOX & EVERYTHING CAME UP, EXCEPT I HAD A BLANK & WHITE SCREEN, NONE OF MY SITES WILL CONNECT, I GOT HERE WITH BING, DON'T KNOW HOW TO GET A REPLY, CAN'T GET G-MAIL?? thanks DAVID

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Completely shut down the computer. After a few minutes, try restarting.