Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 90.0 (64-Bit) Where has the screenshot function gone?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hi folks, since my Firefox today updated to version 90.0 the screenshot function seems to have gone to nirvana. Does anybody know where Firefox developers hidden it this time?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Solved! - Type about:config in the address bar and press Enter. - A warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to go to the about:config page. - Type extensions.screenshots.disabled in the Search field. - The extensions.screenshots.disabled preference displays. - Click the Toggle Fx71aboutconfig-ToggleButton button next to this preference to set it to false.

However, I also have no idea why the function was suddenly set to "true" by default. This should be changed!

Hữu ích?

more options

That was quick work.

The default hasn't changed, but this glitch seems to happen to some users on every update. I don't know what causes it, but perhaps there is a timing issue when Firefox is checking whether Firefox Screenshot -- which is packaged as an add-on and placed in a subfolder -- is present. ??

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.