Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

importing bookmarks empties folders I have created

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scottzzz

more options

I do not use the sync function to keep my bookmarks up to date on separate computers. I have a location on a server that I can access from any of my machines. Usually I import and export to html bookmark file.

I have organized my bookmarks into various folders. When I attempted to update one of my boxes, all the bookmarks were removed from the folders and placed in a huge list in Other Bookmarks. The folder structure did not change, but all the folders were empty.

I tried to use a json file as an alternative, but this also had the same result.

I run Debian Linux on all my machines, if that matters.

What could be the problem?

Thanks in advance.

Giải pháp được chọn

Are you running the Default Bookmark Folder extension on that box?

There was an unfortunate side effect of making the extension compatible with the new "use last folder" feature of Firefox 85: during Import and Restore operations, the extension moves all of your bookmarks to your preferred folder. You need to disable the extension before performing these bulk operations.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can check for problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder. You can keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created. You lose the history when a new places.sqlite is created.

See also:

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you running the Default Bookmark Folder extension on that box?

There was an unfortunate side effect of making the extension compatible with the new "use last folder" feature of Firefox 85: during Import and Restore operations, the extension moves all of your bookmarks to your preferred folder. You need to disable the extension before performing these bulk operations.

Hữu ích?

more options

I had already tried to remove the places database, with no success. Disabling the default bookmark add on was the solution for me. Thanks jscher2000.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.