Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Kaspersky Password Manager Extension

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2112 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bmaddock24

more options

Hi - I have been using Kaspersky Password Manager for many months, and it has great autofill capability for many browsers. It has been working great with Firefox, but as of a month or 2 ago... it suddenly stopped working. I checked my extensions and it's no longer there. When I search for Kaspersky extensions... I don't see it anymore. Only "Kaspersky Protection", etc. Does anybody know if the extension isn't available for the current Windows version of Firefox? Of COURSE it works great in the (C-Word... CHROME!) Yuk. Thanks.

Hi - I have been using Kaspersky Password Manager for many months, and it has great autofill capability for many browsers. It has been working great with Firefox, but as of a month or 2 ago... it suddenly stopped working. I checked my extensions and it's no longer there. When I search for Kaspersky extensions... I don't see it anymore. Only "Kaspersky Protection", etc. Does anybody know if the extension isn't available for the current Windows version of Firefox? Of COURSE it works great in the (C-Word... CHROME!) Yuk. Thanks.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You have to download it from their site: https://support.kaspersky.com/14258

more options

WOW! That did the trick! Never occurred to me to download an extension directly through their site. THANK YOU THANK YOU THANK YOU