On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my bookmarks sidebar. How do I get it back?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3305 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I lost my bookmarks sidebar. How do I get the sidebar back? Thanks.

I lost my bookmarks sidebar. How do I get the sidebar back? Thanks.

Giải pháp được chọn

You can toggle the bookmarks sidebar on/off via "Ctrl+B" like posted above. You can also find a Sidebars button in the Customize palette and drag it on the Navigation Toolbar.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can toggle the bookmarks sidebar on/off via "Ctrl+B" like posted above. You can also find a Sidebars button in the Customize palette and drag it on the Navigation Toolbar.

See also: