Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

javascript not executing

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

There are many instances where I click on submit, and a new tab appears with the heading javascript_... Normally I can go back to the previous tab and continue. At times however it looks as if the javascript was never executed. In this case I'm logged into Merrill Lynch and attempting to select an account. I select the account, click submit and a new tab appears with the javascript title. The URL is javascript:__doPostBack('ctl00$ctl00$ctl01$cphSiteMst$cphNestedPage$cphStage$ctl00$Submit',). I go back to the original page and nothings changed. Other browsers work. Yes, javascript is enabled. I do have some add-ons but none which disable javascript. Any thoughts? regards, Bob

Giải pháp được chọn

Remove History For One Site {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Remove History For One Site {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.