Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Displays Strange Characters on some websites

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On SOME websites firefox displays characters strangely while other browsers work fine. Screenshot attached. Sites are allowed to choose a font. Refreshing and deleting cache don't help. Any ideas?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It looks like the web page is not loading properly. Load the web page. Then, to reload the page bypassing the cache and force a fresh retrieval; Ctrl+Shift+R (Mac=Command+Shift+R)

Try this several times.

Hữu ích?

more options

We have seen reports that this can be caused by a problem with fonts like Roboto or Helvetica that you have installed locally and that might be corrupted. Also make sure you allow pages to choose their own fonts and that you do not block remote (downloadable) fonts.


You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.