Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reason: CORS request not http, can't bypass with file_unique_origin - Firefox 89

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hagay

more options

I am trying to do some local web development, if I open an index file directly in Firefox it complains that the CORS request is not being made over HTTP. I know I can try and set up a local web server for development but that's beside the point.

According to this previous Mozilla post linked below I can set privacy.file_unique_origin to false, and it's suppose to override the security setting. This does not work for me, setting it to false and closing all browsers and testing the HTML file again, I still see the CORS error. Is this setting now useless in the newest version of Firefox? Is there a different config setting I need to adjust?

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264280

Được chỉnh sửa bởi vallamost vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Except for setting privacy.file_unique_origin to false, also set security.fileuri.strict_origin_policy to false. Sometimes you need also network.auth.subresource-img-cross-origin-http-auth-allow set to true ;-)

Được chỉnh sửa bởi Hagay vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.