Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Websites/Pages Not Opening

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have used Firefox for years. Suddenly yesterday, with no apparent change made by me, I cannot access ANY websites using Firefox. The tab opens blank and when I try to enter an url or use a bookmark, there is no reaction. I tried refreshing, uninstalling and reinstalling, cleared the startup cache

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}


Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select Network.

[56+] Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Look for Network. +++++++++++++++++++++ Look for Configure How Firefox Connects and press the Settings button. If you are using a proxy, make sure those settings are correct. If there is no proxy, first try No Proxy. If there is a problem, then try System Proxy.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}


Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select Network.

[56+] Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Look for Network. +++++++++++++++++++++ Look for Configure How Firefox Connects and press the Settings button. If you are using a proxy, make sure those settings are correct. If there is no proxy, first try No Proxy. If there is a problem, then try System Proxy.

Hữu ích?

more options

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017 and 2019":

You may not need the latter (32-bit version) if you use 64-bit Firefox. You may have to reboot the computer.

Hữu ích?

more options

Thank you all. Problem solved

Hữu ích?

more options

Glad to help. Safe Surfing.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.